Regulamin kart podarunkowych

www.miuform.com

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2023r.

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady nabywania i realizacji przedpłaconych Kart podarunkowych Miuform.

I. DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. Wydawca – B-Line spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Poznańskiej 51/32, 60-852 Poznań KRS prowadzonego przez przez Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000659798, REGON: 366411350, NIP: 7811940657, o kapitale zakładowym 100 000zł.
 2. Sklep Interentowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.miuform.com za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.
 3. Karta podarunkowa – bon wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie ustalonego limitu kwotowego.
 4. Klient – osoba, która w Sklepie Internetowym dokonuje zakupu Karty Podarunkowej.
 5. Użytkownik – każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Internetowym.
 6. Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 7. Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej na Towary oferowane przez Wydawcę.

II. NABYCIE I WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta podarunkowa może zostać nabyta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę 500 zł i 1000 zł. Zakup Karty podarunkowej możliwy jest wyłącznie w walucie PLN.
 3. Karta podarunkowa wysyłana jest Klientowi drogą mailową z unikatowym kodem.
 4. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić za pomocą dostępnym sposobów płatności akceptowanej przez Wydawcę. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty podarunkowej.
 5. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty z wyłączeniem wskazanych akcji promocyjnych na Karty podarunkowe.
 6. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
 8. Karta podarunkowa nie podlega zwrotom ani wymianie na środki pieniężne.
 9. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.
 10. Opłaty za dostawę zamówienia nie można uregulować przy użyciu środków z Karty Podarunkowej.
 11. Podczas trwania promocji Klient może nabyć maksymalnie sześć kart podarunkowych.

III. TERMIN WAŻNOŚCI I UŻYTKOWANIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w Sklepie Internetowym.
 2. Środki zgromadzone na Karcie podarunkowej mogą być wykorzystane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym w części lub w całości. Pozostałe na Karcie podarunkowej środki mogą być wykorzystane w późniejszym terminie, nie przekraczającym daty ważności Karty Podarunkowej.
 3. Karta podarunkowa daje możliwość, wedle wyboru Użytkownika, do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów Towarów Sklepie Internetowym do wysokości przyznanego na Karcie podarunkowej limitu.
 4. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny inną formą płatności akceptowalną w Sklepie Internetowym, w tym za pomocą innej Karty podarunkowej.
 5. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu jej wydania Użytkownikowi w wiadomości mailowej nie wymaga dodatkowej aktywacji przez Użytkownika.
 6. Termin ważności Karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia przez Użytkownika od Wydawcy.
 7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Transakcji Kartą podarunkową w przypadku:
  1. braku środków na Karcie podarunkowej,
 8. Przy realizacji Karty podarunkowej, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania niewykorzystanej części środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej w gotówce. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty podarunkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty podarunkowej.
 9. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
 10. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wysokości wartości Karty podarunkowej do wykorzystania, bezpośrednio w Sklepie Internetowym.
 11. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone bądź, które po przekazaniu Użytkownikowi, zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty podarunkowej, Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.
 12. Promocje się nie łączą. Karty podarunkowe kupione we wskazanych akcjach promocyjnych nie łączą się z dodatkowymi rabatami na stronie www.miuform.com.
 13. Uwaga! Podczas trwania jednej akcji promocyjnej obejmującej zakup Kart podarunkowych jeden Klient może nabyć maksymalnie sześć Kart Podarunkowych.

IV. ZWROT I REKLAMACJA TOWARÓW NABYTYCH ZA POMOCĄ KARTY PODARUNKOWEJ

 1. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepie Internetowym sprzedaży przy użyciu Karty podarunkowej Użytkownik otrzyma od Wydawcy zwrot środków finansowych w postaci środków na Karcie podarunkowej w kwocie odpowiadającej cenie zakupionej Karty Podarunkowej.
 2. Do Karty podarunkowej wydanej Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów znajdują zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku reklamacji Towarów nabytych w Sklepie Internetowym sprzedaży przy użyciu Karty podarunkowej, Użytkownikowi przysługują uprawnienia określone w Kodeksie cywilnym.

V. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty podarunkowej.
 2. Reklamację można złożyć w formie mailowej wysyłając zgłoszenie na adres: sklep@miuform.com
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez niego adres. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody decyzji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie podarunkowej. Okres ważności Karty podarunkowej będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty podarunkowej.
 7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgłaszającego reklamacje następuje zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych Wydawcy dostępną pod adresem: https://miuform.com/content/14-polityka-prywatnosci

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie Sklepu Internetowego wskazanych w ust. 1 powyżej.
 3. Regulamin obowiązuje od 27.10.2023.